Ceny transferowe – zmiany od 2016 roku

Bartosz Kubista

Ceny transferowe – zmiany od 2016 roku

11 września 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 3697). Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza szereg zmian do regulacji dotyczących tematyki cen transferowych oraz dokumentacji cen transferowych.

Projekt został już zaaprobowany przez Sejm i trafił do Senatu. Przewiduje się, że zostanie on uchwalony i skierowany do podpisu Prezydenta na ostatnim posiedzeniu Sejmu i Senatu. Powyższe zmiany wejdą więc w życie już 1 stycznia 2016 r.

Proponuje się zmiany przepisów podatkowych, wprowadzające trzystopniową znormalizowaną i częściowo scentralizowaną dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta będzie się składała z:

 • dokumentacji grupowej (z ang. master file) – w której przedstawione są informacje na poziomie grupy, dotyczące w szczególności przyjętej grupowej polityki cen transakcyjnych, prowadzonej przez grupę działalności gospodarczej (proponowany przepis art. 9a ust. 2c updop i art. 25a ust. 2c updof),
 • dokumentacji na poziomie lokalnym (z ang. local file) – mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, w tej części dokumentacji krajowy podmiot powiązany będzie zobowiązany do wykazania, że jego stosunki z innymi podmiotami powiązanymi w grupie są zgodne z warunkami ustalanymi pomiędzy podmiotami niezależnymi (proponowany przepis art. 9a ust. 2b updop i art. 25a ust. 2b updof),
 • raportowania wg krajów (z ang. country-by-country reporting) – które zawierać będzie zagregowaną informację na poziomie grupy podmiotów powiązanych dotyczącą wielkości dochodu, podatku zapłaconego oraz wielkości działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty w grupie w różnych państwach (proponowany przepis art. 27 ust. 7-9 updop), raporty będą składane w formie tabelarycznej i zgodnie z zaleceniem OECD dotyczyć będą wyłącznie największych podmiotów powiązanych (pow. 750 mln euro przychodów).

Zgodnie z założeniami projektu podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji podatkowej, zawierającej dodatkowo opis analizy danych porównawczych wykorzystywanych do kalkulacji rozliczeń, zaśjeżeli przychody lub koszty przekroczą u danego podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 20 mln euro, podatnik będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji zawierającej dodatkowo informacje o całej grupie podmiotów powiązanych (tzw. „Master File”).

Zmieni się również zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania regulacji dotyczących cen transferowych. Jeżeli projekt wejdzie w życie, podatnicy będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych nie tylko dla transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi, ale także w odniesieniu do innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), oraz innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze.

Proponuje się również wprowadzenie definicji legalnej kryterium istotności, wskazując , że w przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż 20 000 000 euro za transakcje lub zdarzenia istotne uznaje się transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro.

Spore zmiany obejmą również zakres dokumentacji cen transferowych. Projekt przewiduje, że dokumentacja podatkowa będzie odtąd obejmować:

 • opis transakcji lub innych zdarzeń, o których powyżej, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną, w której uczestniczy i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:
  1. wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  2. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
  3. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
  4. opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  5. wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;
 • w przypadku podatników:
  1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
  2. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

– poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

 • opis danych finansowych podatnika, lub spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
 • informacje o podatniku, o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:
  1. struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  2. przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  4. otoczenia konkurencyjnego;
 • dokumenty, w szczególności:
  1. umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  2. porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

W przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka ta tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości co najmniej dwóch podmiotów powiązanych oraz przychody tej spółki lub jej koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 000 000 euro, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi ta spółka, obejmujące w szczególności:

 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego;
 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
 • opis przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
 • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
 • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Co istotne w założeniu dokumentację podatkową będzie należało sporządzić nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis danych finansowych podatnika w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną. Nie zmienia to jednak dotychczasowych reguł, że wciąż na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy będą obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Przewidywane jest również wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji cen transferowych, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy (przy czym analizy porównawcze podlegałyby weryfikacji co do zasady, co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany).

Organy podatkowe zostaną również wyposażone w możliwość żądania od podatnika, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia żądania przez organ kontrolujący – przedłożenia dokumentacji również do transakcji, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności, ale z okoliczności sprawy wynika, że mogła ona zostać zaniżona celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji.

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce w 2013 r.