Ceny transferowe – zmiany od 2016 roku

Ceny transferowe – zmiany od 2016 roku 11 września 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 3697). Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza szereg zmian do regulacji dotyczących tematyki cen transferowych oraz dokumentacji cen […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w cenach transferowych od 2015 roku

Zmiany w cenach transferowych od 2015 roku Począwszy od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych zostali objęci podatnicy zawierający umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi – jeżeli łączna wartość wkładów do spółki lub wspólnego przedsięwzięcia przekroczy € 50 000. Dotychczas, przepisy zobowiązywały do sporządzania dokumentacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody szacowania cen transferowych – Metody zysku transakcyjnego

Określenie zachowania warunków rynkowych przez strony w kontrolowanej transakcji za pomocą metod tradycyjnych nie zawsze będzie możliwe, czy to ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiedniej transakcji porównywalnej do transakcji badanej, czy też ze względu na fakt, że zastosowanie jednej z metod tradycyjnych nie doprowadziło do satysfakcjonujących, wiarygodnych i obiektywnych rezultatów. W takim wypadku zastosowanie […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody szacowania cen transferowych – Metoda rozsądnej marży (Koszt Plus)

  Metoda rozsądnej marży jest ostatnią spośród metod tradycyjnych przewidzianych w art. 11 updop i Rozp. transferowym. Metoda ta polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do bazy kosztowej i narzutu zysku ustalanych pomiędzy podmiotami […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody szacowania cen transferowych – Metoda ceny odsprzedaży

  Metoda ceny odsprzedaży zajmuje środkowe miejsce w katalogu metod szacowania dochodów transakcji z udziałem podmiotów powiązanych W związku z tym, organy administracji podatkowej powinny ją zastosować w momencie, w którym zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej nie dało satysfakcjonujących rezultatów. Wskazana metoda będzie ponadto miała zastosowanie tylko w przypadkach, gdy przedmiot transakcji, nabyty uprzednio od […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody szacowania cen transferowych – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi[1]. Porównanie takie może mieć dwojaki charakter. Dokonuje się go albo na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Metody szacowania cen transferowych – Zagadnienia ogólne, wybór i znaczenie wyboru optymalnej metody szacowania transferu

W literaturze często przyjmuje się, że dokonanie oszacowania dochodów za pomocą jednej z przewidzianych w przepisach podatkowych metod stanowi konsekwencję ustalenia przez organy podatkowe, że warunki transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od zasad rynkowych, ze względów na wpływ istniejących powiązań [1]. Przy takim rozumieniu, metody szacowania transferu przestają być narzędziem służącym do dokonania oceny rynkowości […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kogo obowiązują ceny transferowe i kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych – podmiot powiązany

Pojęcie „podmiotów powiązanych” zajmuje centralną pozycję w zakresie tematyki cen transferowych. Zostało już wskazane, że to właśnie dokonanie transakcji pomiędzy podmiotami wykazującymi pomiędzy sobą konkretne związki warunkuje uznanie zastosowanej pomiędzy w transakcji ceny jako transferowej, znajdującej się w szczególnym polu zainteresowania prawa podatkowego. Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych (a konkretniej przytaczanego już art. 11 […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Ceny transferowe 2015

W ramach cyklu Ceny Transferowe 2015  postaramy się omówić najważniejsze zagadnienia z tematyki cen transferowych. W ramach pierwszej części wyjaśnię, co to są ceny transferowe, jaki jest zakres cen transferowych, jakie ryzyka tworzą ceny transferowe i kim jest „podmiot powiązany”. W kolejnych częściach cyklu Ceny Transferowe 2015 omówię najważniejsze zakres cen transferowych – a więc […]

CZYTAJ WIĘCEJ

0 lat na rynku usług
doradczych

0głównych obszarów
działalności

0wyspecjalizowanych
doradców

0Klientów w ostatnich
5 latach

0wyroki, które zmieniły orzecznictwo podatkowe
w Polsce w 2013 r.